ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Στον Προσκοπισμό, ηγεσία νοείται η διαδικασία λειτουργίας, ενδυνάμωσης και διευκόλυνσης των δράσεων και ενεργειών, ώστε να επιτυγχάνεται η μεθοδολογία του κάθε τμήματος και να υπάρχει η εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των μελών μεταξύ τους. Η ηγεσία των νέων είναι η πρακτική να βοηθούν τους άλλους και κατ΄ επέκταση τον εαυτό τους, τόσο ανεπίσημα όσο και επίσημα και αυτοί είναι οι Ενήλικοι Εθελοντές Βαθμοφόροι. Υπάρχει και η ηγεσία των Βαθμοφόρων που καθοδηγείται από ενήλικες τους Εφόρους που αναγνωρίζουν, εκτιμούν και ενθαρρύνουν τους Βαθμοφόρους να επιτελέσουν το έργο τους.

Οι βαθμοφόροι είναι οι νέοι που αναπτύσσουν τα προγράμματα και τις δραστηριότητες του κάθε τμήματος σε ένα Σύστημα ενώ αντίστοιχα οι Έφοροι οργανώνουν τις δομές και την υποστήριξη ώστε να διευκολύνουν το σημαντικό έργο τους.

Όλες οι δραστηριότητες διοργανώνονται και πραγματοποιούνται είναι καθαρά εθελοντικές. Όλοι οι Ενήλικες που συμμετέχουν στην προσκοπική κίνηση είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι σε ζητήματα που αφορούν την παιδαγωγική συμβολή του Προσκοπισμού και την διοργάνωση και ασφάλεια των δραστηριοτήτων που προσφέρτε.

Γνωρίστε παρακάτω τους Εφόρους της Περιφερειακής μας Εφορείας:

"Η επιτυχία στην εκπαίδευση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το προσωπικό παράδειγμα του Βαθμοφόρου"

- Baden Powell